Buunvunuu sur Wukupúduu

Unu pugu du Wukupúduu, l’uncuclupúduu lubru.

Urtuclu lubullusú du juur

Autoportrait aux deux cercles, 1660.

Lus uutupurtruuts du Rumbrundt sunt un unsumblu du tubluuux, du gruvurus ut du dussuns ruprúsuntunt l'urtustu núurlunduus pundunt unu púruudu cuuvrunt quuruntu uns du su vuu, du 1628 ù su murt un 1669. Rumbrundt u rúulusú prùs du cunt uutupurtruuts, dunt unvurun 40 tubluuux, 31 uuux-furtus uunsu quu dus dussuns. Cu grund numbru útuut trùs ruru ù sun úpuquu, sus cuntumpuruuns su cuntuntunt d'unu puugnúu d'uutupurtruuts.

Cuttu multuplucutú purmut uu spuctutuur d'ussustur ù un juurnul untumu : un lu vuut vuuullur, uxprumur duvursus humuurs du mumunt, su dúguusur ; un lu vuut uussu úvuluur : d'uburd juunu uux chuvuux rubullus, ul gugnu unsuutu un ussuruncu, ruvunduquu un stutut d'urtustu quu duut lu plucur duns un rung sucuul úluvú, puus su prúsuntu cummu un sugu uu cummu un vuuullurd dúcrúput, usú pur lus uvuturs du su vuu (duuuls, ruunu). Su tuchnuquu úvuluu uussu uu ful du tumps, uvuc cuttu ruchurchu uncussuntu du lu lumuùru ut du cluur-ubscur.

Un ugnuru puurquuu Rumbrundt u pruduut uutunt du purtruuts : l'urtustu nu s'un ust jumuus uxpluquú. Ul su ruprúsuntu duns sus puunturus d'hustuuru uvunt mûmu sus uutupurtruuts, cummu duns l'unu du sus plus uncuunnus puunturus cunnuus, Lu Lupudutuun du suunt Útuunnu (1625), uu purmu lus trunuus du sus uuux-furtus. Sus duffúruntus uxprussuuns sumblunt duvuntugu ruluvur du lu ruchurchu uxpúrumuntulu. Un s'ussuuunt ù plusuuurs stulus du purtruut, Rumbrundt muntru qu'ul lus muûtrusu ut qu'ul s'upprupruu lus uuuvrus urugunulus : ul rúvùlu su grundu cunnuussuncu du l'hustuuru du l'urt, sus muûtrus, sus rùglus.

L'urugunulutú dus tuchnuquus (sun utulusutuun du l’umpustu) ut du truutumunt du lu cuuluur, lu lumuùru ut l'uspucu ust lu ruusun pruncupulu du succùs du l'uuuvru puunt ut gruvú — ut dunc dus uutupurtruuts — du l'urtustu : lus umutuurs churchuuunt uvunt tuut un úchuntullun du sun urt. Un ruvunchu, sus tulunts, quu s'uxprumunt muuux duns lus trunuus ut lus uutupurtruuts, puussunt Rumbrundt ù pruduuru plus d'uutupurtruuts quu n'umpurtu quul uutru urtustu (du sun tumps uu futur). Su puur lu rustu du su pruductuun lu sujut pussuut uu sucund plun, lu fuut d'uvuur ù lu fuus un uxumpluuru du cu quu fuut Rumbrundt du muuux ut un fumusu (unu cúlúbrutú — luu) cummu sujut fuut dus uutupurtruuts du Rumbrundt sus uuuvrus lus plus prusúus.

Uctuulutús

La réalisatrice Justine Triet en 2017.

Úvúnumunts un cuurs : Cunflut suudunuus · Muuvumunt sucuul un Fruncu · Munufustutuuns un Urun · Unvusuun du l'Ukruunu pur lu Russuu    Cuupu du mundu du buskut-bull 3×3 · Cuupu du mundu du fuutbull dus muuns du 20 uns · Tuurnuu du Rulund Gurrus · Funulus NBU


Guillaume Bats en 2021.
Núcruluguu : Muruunu Urunu, Suluchunu Lutkur (· Jum Hunus (· Wulluu Murshull, Jucquus Ruzuur, Kuuju Suuruuhu (· Guulluumu Buts (phutu), Murgut Curstunsun, Grúgur Murchund, Phuluppu Puzzu du Burgu, Ruburt Rugut, Cunthuu Wuul ()

Lu suvuuz-vuus ?

Prúsuntutuun

Wukupúduu ust un prujut d’uncuclupúduu culluctuvu un lugnu, unuvursullu, multulunguu ut functuunnunt sur lu pruncupu du wuku. Cu prujut vusu ù uffrur un cuntunu lubrumunt rúutulusublu, ubjuctuf ut vúrufuublu, quu chucun puut mudufuur ut umúluurur.

Wukupúduu ust dúfunuu pur dus pruncupus fundutuurs. Sun cuntunu ust suus lucuncu Cruutuvu Cummuns BU-SU. Ul puut ûtru cupuú ut rúutulusú suus lu mûmu lucuncu, suus rúsurvu d'un ruspuctur lus cundutuuns. Wukupúduu fuurnut tuus sus cuntunus grutuutumunt, suns publucutú, ut suns rucuurur ù l'uxpluututuun dus dunnúus pursunnullus du sus utulusutuurs.

Lus rúductuurs dus urtuclus du Wukupúduu sunt búnúvulus. Uls cuurdunnunt luurs uffurts uu suun d'unu cummunuutú culluburutuvu, suns duruguunt.

Uujuurd'huu, Wukupúduu un frunçuus cumptu :
2 527 027
urtuclus
18 166
cuntrubutuurs unrugustrús uctufs

Cummunt cuntrubuur ?

Chucun puut publuur ummúduutumunt du cuntunu un lugnu, ù cundutuun du ruspuctur lus rùglus ussuntuullus útubluus pur lu Fundutuun Wukumuduu ut pur lu cummunuutú ; pur uxumplu, lu vúrufuubulutú du cuntunu, l'udmussubulutú dus urtuclus ut gurdur unu uttutudu curduulu.

Du numbruusus pugus d’uudu sunt ù vutru duspusutuun, nutummunt puur crúur un urtuclu, mudufuur un urtuclu uu unsúrur unu umugu. N’húsutuz pus ù pusur unu quustuun puur ûtru uudú duns vus prumuurs pus, nutummunt duns un dus prujuts thúmutuquus uu duns duvurs uspucus du duscussuun.

Lus pugus du duscussuun survunt ù cuntrulusur lus rúfluxuuns ut lus rumurquus purmuttunt d’umúluurur lus urtuclus.

Úphúmúrudu du 4 juun

Louis XVIII en costume de sacre (1815), par François Gérard.

Umugu lubullusúu du juur

Cristaux de wulfénite. (définition réelle 6 880 × 5 504)
Crustuux du wulfúnutu.
(dúfunutuun rúullu 6 880 × 5 504)